Historia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń Katowickiego Oddziału PZIB I PZITB

K A L E N D A R I U M
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W 75 - LETNIEJ HISTORII
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZIB I PZITB

 

4-5.V.1934 Odbył się I Zjazd, na którym powołano Polski Związek Inżynierów Budowlanych. Prezesem Stowarzyszenia został profesor Politechniki Warszawskiej Andrzej Pszenicki.

24.V.1935 Powołanie Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego PZIB. Wybór na przewodniczącego dr inż. Stefana Kaufmana.

15-17 II 1936 II Zjazd Naukowy PZIB w Katowicach, którego organizatorem był nasz Oddział, pod przewodnictwem Kol. S. Kaufmana. Zjazdowi przewodniczył inż. B. Bukowski (późniejszy prof. Politechniki Gdańskiej). Udział w nim wzięło 367 uczestników, wygłoszono 47 referatów w 4 sesjach, w tym dr inż. St. Kaufman na temat wzmocnienia stalowego mostu na Wiśle w Skoczowie.

12-14.IX.1937 Kongres Naczelnej Organizacji Inżynierów (NOI) we Lwowie, połączony w III Krajowym Zjazdem Delegatów PZIB. Delegatami naszego Oddziału byli Kol. Kol: Z. Ciżewicz; H. Honheiser; St. Kaufman i K. Wolniewicz.

25.X.1945 Reaktywowanie, jako pierwszego, terenowego - w Polsce po wojnie - Oddziału PZIB. Przewodniczącym został Kol. K. Wolniewicz, sekretarzem Kol. W. Geisler.

25.X.1947 Przedstawiciele Śląsko - Dąbrowskiego Oddziału PZIB, na polecenie Zarządu Głównego organizują Dolnośląski Oddział PZIB we Wrocławiu.

14-15.VI.1948 Powołanie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie z połączenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa (powołanego przez NOT pod przewodnictwem Kol. Stefana Pietrusiewicza) i Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Pierwszym przewodniczącym PZITB został Kol. Juliusz Żakowski.

15.VI.1948 Powołanie Oddziału Śląsko - Dąbrowskiego PZITB - pierwszym prezesem został Kol. Konstanty Wolniewicz.

31.III-2.IV.1949 I Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Katowicach - drugi referat programowy "Budownictwo mieszkaniowe Okręgu Śląskiego" wygłosił wiceprezes Zarządu Katowickiego Oddziału Kol. Henryk Parnas.

Jesień 1953 roku - Podział terytorialny Oddziału PZITB w Katowicach oraz tworzenie samodzielnych Oddziałów: Bielsko-Biała, Częstochowa i Gliwice.

VI.1960. Powstaje przy Katowickim Oddziale Zespół Rzeczoznawców Budowlanych obsługujący 4 Oddziały w województwie w liczbie 83, w tym 30 rzeczoznawców z naszego Oddziału. Organizatorami byli: Kol. Kol.: K. Wolniewicz i F. Karpiński.

Rok 1961 Powołanie w Oddziale PZITB w Katowicach Komisji Postępu Technicznego Jakości Materiałów i Robót w Budownictwie, pod przewodnictwem Kol. M. Johanna, która w ciągu wielu lat działania organizowała konferencje, prelekcje oraz pokazy, wydawała też drukiem "Biuletyn Jakości".

1.VII.1962 Powołanie przez Zarząd Główny w Warszawie Zespołu rzeczoznawców Budowlanych PZITB oraz grupy nr 3 w Katowicach. Kierownikiem Grupy został Kol. Erwin Jerzy Fuchs, który tą funkcję pełnił do 1977 r. Po nim kierownikami byli Kol. Kol: Józef Wargala (do 1979), Józef Kubica (do 1981). Przy Grupie nr 3. działała Rada Techniczna (potem Naukowo - Techniczna) pod kierownictwem Kolegów: W. Wolniewicza; T. Krzysztofiaka i E. J. Fuchsa.

1.VII.1971 Przyjęcie przez Zarząd Oddziału od ZG ZZPPB Międzyzakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji Budownictwa. Klub zrzeszał w 1971 roku 46 jednostek członkowskich.

20-22.X.1972 XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Katowicach z udziałem 268 delegatów, w tym 20 z naszego Oddziału. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu był Kol. Witalis Barański. Przewodniczącym ZG PZITB wybrano Kol. Stefana Farjaszewskiego.

1977-1980 Katowicki Oddział PZITB organizuje 4 regionalne konferencje techniczne, którym towarzyszą wystawy okolicznościowe przygotowane przez Międzyzakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji.

31.12.1977. Katowicki Oddział PZITB zrzesza rekordową w swojej historii liczbę członków - 3.734 inżynierów i techników, stowarzyszonych w 64 Kołach.

20.X.1979 Jubileusz 30-lecia Katowickiego Oddziału PZITB. Uroczyste plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Prezesa PZITB Kol. St. Farjaszewskiego oraz władz wojewódzkich.

 

XI.1980 Konferencja "Wymiana doświadczeń między 4 Ośrodkami badawczo rozwojowymi w zakresie problemów jakościowych budownictwa".

rok 1983 Powołanie przez Zarząd Główny Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa (CUTOB-PZITB) z włączeniem do niego Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych i jego jednostek terenowych, w tym Ośrodka CUTOB przy Oddziale Katowickim. Ośrodkiem kierowali Kol. inż. Józef Kubica oraz mgr inż. arch. Jacek Mroczkowski.

Lata 1983 - organizacja spotkania prezesów Oddziałów PZITB z terenu Polski Południowej oraz Poznania,

- wydanie monografii "40 lat w służbie budownictwa 1945 - 1985"

Rok 1985 Oddział Katowicki wspólnie z Odziałem Gliwickim oraz Zespołem Problemów Naukowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN rozpoczyna organizację corocznych Konferencji "Budownictwo na terenach górniczych"

Lata 1986 Oddział Katowicki wspólnie z Oddziałami w Gliwicach i Krakowie oraz Komitetem Projektowania ZG rozpoczyna organizowanie corocznych Ogólnopolskich Konferencji "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji".

25÷26 luty 1988 Oddział Katowicki jest organizatorem III Konferencji „WPPK-88”, która odbywa się w Katowicach. Uczestniczy w niej 393 projektantów z całej Polski.

01.01.1991 Uzyskanie przez Oddział Katowicki osobowości prawnej upoważniającej do samodzielnej działalności gospodarczej.

24÷25 luty 1991 Oddział Katowicki jest organizatorem VI Konferencji „WPPK-91”, która odbywa się w Ustroniu. Uczestniczy w niej 126 projektantów z całej Polski.

01.01.1992 Usamodzielnienie Ośrodka CUTOB w Katowicach i utworzenie Centrum Usługowego Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa Oddziału Katowickiego PZITB. Dyrektorem został Kol. mgr inż. Mirosław Faska. Przewodniczącym Rady Techniczno-Ekonomicznej Kol. dr inż. Winicjusz Krotla.

Rok 1992 Powołanie Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr. Kierownikiem został Kol. inż. arch. Tadeusz Mikulik.

Rok 1993 Początek wydawania Informatora Katowickiego Oddziału PZITB

16.01.1994 Zmarł prof. Stefan Kaufman – organizator naszego Stowarzyszenia na Śląsku

Rok. 1994 - Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podejmuje uchwałę o likwidacji Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Budownictwa przy Z.O. Równocześnie powołuje Komisję Wynalazczości, która zajmuje się problematyką zlikwidowanego Klubu.

- Katowicki Oddział PZITB jest głównym organizatorem Naukowo-Technicznych Konferencji „Budownictwo na terenach górniczych” w Kamieniu k/Rybnika.

Rok 1995 - Zorganizowano wspólnie z NOT „Śląskie Dni Techniki” - Uroczystości związane z rocznicą połączenia PZIB i PZITB

22÷25 luty 1996. Oddział Katowicki jest głównym organizatorem XI Konferencji „WPPK-96”, która odbywa się w Ustroniu. Uczestniczy w niej 208 projektantów z całej Polski.

1÷2.03.1996 Odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Białymstoku. Zjazd uchwalił zmiany w Statucie PZITB. Wiceprzewodniczącym Zjazdu był Kol. Witold Świądrowski, a członkiem Komisji Statutowej Kol. Janusz Krasnowski.

27.05.1996 Odbyło się XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Katowickiego Oddziału PZITB. Zgromadzenie wybrało nowe władze Oddziału.

8÷9.11.1996 XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia z Kol. Andrzejem Nowakowskim na czele. Ponadto Zjazd ten nadał godność Honorowego Członka PZITB Kol. Mieczysławowi Piotrowskiemu.

Rok 1997 - Zarząd Oddziału PZITB w Katowicach zawarł porozumienie na temat współpracy z Izbą Inżynierską w Ostrawie - Czechy.

- W związku z klęską powodzi Zarząd Oddziału oraz niektórzy koledzy przeznaczyli pewne kwoty na pomoc dla seniorów poszkodowanych przez powódź w Oddziale PZITB w Opolu.

1998 Obchody 50-lecia Oddziału PZITB w Katowicach

Wydano Kronikę 50 – lecia Oddziału.

1998 Zorganizowanie współpracy Zarządów Oddziałów PZITB Polski Południowej.

Podjęcie współpracy z Polską Izbą Przemysłowo Handlową Budownictwa.

25.03.1999 XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Katowickiego Oddziału PZITB.

28-30.06.1999 XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Rzeszowie. Do Zarządu Głównego weszli: Kol Kol. Stefan CZARNIECKI, Janusz KRASNOWSKI, Andrzej NOWAK.

Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Edward KUŚ

23 ÷ 26.02. 2000 Oddział jest głównym organizatorem XIV Konferencji w WPPK w Ustroniu

20.03.2002 Odbyło się XXIX Walne Zgromadzenie Delegatów Katowickiego Oddziału

2002 XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Częstochowie z czynnym udziałem przedstawicieli oddziału kol. Kol. Mieczysława PIOTROWSKIEGO, Stefana CZARNIECKIEGO, Andrzeja NOWAKA, Konrada KORPYSA i Jana WITKOWSKIEGO.

Do Zarządu Głównego weszli kol. Stefan CZARNIECKI i Andrzej NOWAK

2002 Trwały prace przygotowawcze do powołania samorządu zawodowego uwieńczone powołaniem kol. Stefana CZARNIECKIEGO na przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2004 Oddział jest głównym organizatorem XXI Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Ustroniu.

Ośrodek Szkolenia Kadr Oddziału rozpoczął akcję seminariów doszkalających członków Izby Inżynierów Budownictwa.

13.04.2005 XXX Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału – wybrano Władze na kolejną kadencję. Przewodniczącym Zarządu ponownie został wybrany Kol. Andrzej NOWAK

Kwiecień 2005. Oddział wraz ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizował Konferencję Techniczną pt „Budownictwo na terenach górniczych” z udziałem 110 uczestników.

Czerwiec 2005 Z okazji 70-lecia Katowickiego Oddziału PZITB wydano kolejną KRONIKĘ

5÷8.03.2008 Oddział jest głównym organizatorem XXIII Ogólnopolskiej Konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku z rekordową ilością 595 uczestników.

08.04.2008 XXXI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Katowickiego. Wybrano nowe władze Oddziału. Przewodniczącym ZO został Kol. Andrzej NOWAK.

 

Maj 2008. Techniczno-turystyczny wyjazd do Chin

 

06÷07.06.2008 W Krakowie odbył się XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. Z ramienia naszego Oddziału uczestniczyli delegaci: Kol.Kol. Stefan CZARNIECKI; Michał KORUSIEWICZ; Winicjusz KROTLA; Andrzej NOWAK; Marian OSTAPCZYK; Mieczysław PIOTROWSKI oraz Jan WITKOWSKI. W skład Zarządu Głównego wybrano Kol. Stefana CZARNIECKIEGO natomiast w skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego wybrano Kol. Jacek WOJEWÓDZKI.

 

21.07.2008. Dyskusja pod patronatem Wojewody Śląskiego i Marszałka woj. Śląskiego, z udziałem przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń naukowo-technicznych naszego województwa, nt. projektu nowelizacji Prawa budowlanego

 

Wrzesień 2008. Udział delegatów Koła Seniorów przy ZO PZITB w XXIII Krajowej Naradzie Seniorów PZITB w Białymstoku

 

03.10.2008. Wspólnie z Śląskiem Forum Budownictwa oraz Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowano obchody Dnia Budowlanych

 

03.10.2008. Wizyta Przewodniczącego ZG PZITB Wiktora Piwkowskiego w Państwowej Szkole Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu

 

W „Informatorze Katowickiego ZO PZITB” rozpoczęto cykl artykułów poświęconych historii budownictwa na Śląsku pióra Kol. Jana Witkowskiego

 

15.06.2009. Uroczyste obchody 75-lecia PZITB – spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece w Katowicach. Oddziały PZITB w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach wydały wspólną okolicznościowa monografię pokazującą dokonania naszego Stowarzyszenia na Śląsku

 

01.10.2009 Wspólnie z Śląskiem Forum Budownictwa oraz Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowano obchody II Dnia Budowlanych

 

16-17.10.2009 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w Warszawie poświęcony obchodom 75-lecia PZITB

 

10-13 3.2010 XXV Jubileuszowa Konferencja WPPK-2010. Głownym organizatorem jest Oddział PZITB w Gliwicach. Kol. Zbigniew Dzierżewicz otrzymał tytuł Honorowego Członka Komitetu Organizacyjnego WPPK.

 

22.05.2010. Powstało Koło PZITB przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Przewodniczącym został Kol. Krzysztof Godyń.

04.02.2011 – zmarła Kol. Anna Schewior – wieloletnia przewodnicząca Koła przy Hydrobudowa-Śląsk.

 

Rok 2012

 

21 lutego – Zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale. \

 

03 lutego - zmarł Kol. Mieczysław Józef Piotrowski, Członek Honorowy PZITB, przewodniczący Zarządu Oddziału w latach 1981÷1990,

 

7÷10 marca - Katowicki Oddział głównym organizatorem XXVII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku, przy współudziale Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie. W Warsztatach uczestniczyło 540 osób z całego kraju oraz 48 wystawców stoisk z materiałami wspomagającymi pracę projektanta; uczestnicy wysłuchali 32 wykładów.

 

17 kwietnia – XXXII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Katowickiego Oddziału. Wśród zaproszonych gości uczestniczył Przewodniczący ZG PZITB Kol. Wiktor Piwkowski; Ireneusz Jóźwiak; Janusz Kozula oraz Franciszek Buszka Przewodniczący Rady Śl. OIIB. Ustępujące Władze Zarządu poprzedniej kadencji otrzymały absolutorium. W głosowaniu tajnym wybrano na kadencję 2012-2018: Przewodniczącego Zarządu – Kol. Andrzeja Nowaka oraz członków Zarządu: Bożenę Bujoczek, Mariana Ostapczyka, Andrzeja Szydłowskiego, Jana Witkowskiego oraz Kazimierza Koniecznego; Oddziałową Komisje Rewizyjną w składzie: Elżbieta Kincel; Janusz Krasnowski i Maria Świerczyńska; Oddziałowy Sąd Koleżeński w składzie: Stefan Czarniecki, Krystyna Bagińska-Ogaza i Stanisław Szypuła oraz delegatów na XLVII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w składzie: Andrzej Nowak, Tadeusz Cichocki, Stefan Czarniecki, Janusz Krasnowski, Marian Ostapczyk i Jan Witkowski.

 

17 kwietnia - Zwiedzanie budowy kompleksu Galerii Handlowej i Dworca PKP Katowice, zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

08 maja – Zwiedzanie budowy Muzeum Śląskiego w Katowicach zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

29 maja – Prelekcja firmy IMPERVIUS Sp. z o.o o specjalistycznych, nowych rozwiązaniach izolacji i uszczelnień konstrukcji zorganizowana przez Komisję Nowych Technik.

 

1÷3 czerwca – W Szczecinie XLVII Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. W głosowaniu tajnym wybrano na kadencję 2012÷2016: nowego przewodniczącego Zarządu – kol. Ryszarda Trykosko z Gdańska oraz członków Zarządu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. W skład Zarządu Głównego wybrano m.in. delegatów naszego Oddziału: kolegów Stefana Czarnieckiego i Andrzeja Nowaka, natomiast do składu Krajowego Sądu Koleżeńskiego kol. Tadeusza Cichockiego.

 

19 czerwca - Zwiedzanie budowy Muzeum Śląskiego w Katowicach zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

21÷23 września – Wyjazd techniczno-turystyczny do Warszawy, zorganizowany przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale; w programie zwiedzanie budów: metra i Muzeum Historii Żydów Polskich, zwiedzanie stolicy oraz spektakle teatralne.

 

11 grudnia - Spotkanie wigilijne członków Oddziału

 

 

 

Rok 2013

 

7 lutego – Zwiedzanie budowy Kompleksu Galerii Handlowej i Dworca PKP w Katowicach; zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

5÷8 marca - Katowicki Oddział PZITB był współorganizatorem XXVIII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle. Głównym organizatorem WPPK-2013 był Małopolski Oddział PZITB. W Warsztatach uczestniczyło 475 osób z całego kraju.

 

19 marca - Zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału za 2012 rok.

 

20 marca – Zwiedzanie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale, kolejne zwiedzanie tej budowy w czerwcu.

 

23 kwietnia – Zwiedzanie budowy Muzeum Śląskiego w Katowicach, zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale, kolejne zwiedzanie tej budowy w czerwcu.

 

10 sierpnia - Zmarł Kol. Witold Świądrowski, Członek Honorowy PZITB, przewodniczący Zarządu Oddziału w latach: 1957÷1962.

 

18 września – Konferencja V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, której współorganizatorami były Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Katowicki Oddział PZITB.

 

20÷22 września – Wycieczka techniczno-turystyczna do Warszawy, zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale; w programie zwiedzanie budów: wieżowca przy ul Złotej 44 i Muzeum Historii Żydów Polskich, zwiedzanie stolicy oraz udział w spektaklach teatralnych.

 

24 września - Spotkanie z rektorem oraz kanclerzem WST, m.in. w sprawie reaktywacji Koła PZITB przy uczelni.

 

15 listopada - XVI Gala Budownictwa, której współorganizatorami są: Śląska Izba Budownictwa, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Katowicki Oddział PZITB.

 

16 listopada - III edycja konkursu „Śląskie Budowanie” w Operze Śląskiej w Bytomiu. Kolegów Jana Witkowskiego oraz Franciszka Buszkę wyróżniono Tytułem Honorowym oraz Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”.

 

11 grudnia - Spotkanie wigilijne członków Oddziału.

 

 

 

Rok 2014

 

19 marca - Zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału za 2013 rok.

 

20 marca – Zwiedzanie budowy zespołu biurowego „a4 Bisness Park" w Katowicach przy ul Francuskiej zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

24 marca – Zwiedzanie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

26÷29 marca - Katowicki Oddział PZITB współorganizatorem XXIX Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku. Głównym organizatorem był Oddział PZITB w Gliwicach. W Warsztatach uczestniczyło 511 osób z całego kraju.

 

28÷29 marca - VI Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu, którego współorganizatorami są: Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Katowicki Oddział PZITB.

 

16÷18 maja - Wycieczka techniczno – turystyczna do Łodzi, zorganizowana przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

16÷17 września - Nadzwyczajny XLVIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krynicy z udziałem przedstawicieli naszego Oddziału. Byli to koledzy: Andrzej Nowak, Jan Witkowski, Marian Ostapczyk, Stefan Czarniecki, Janusz Krasnowski i Tadeusz Cichocki.

 

24÷26 września – Konferencja Techniczna „Obiekty budowlane na terenach górniczych” zorganizowana przez Katowicki Oddział w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

 

26÷28 września - Wycieczka techniczno-turystyczna do Warszawy, zorganizowana przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale; w programie zwiedzanie pierwszej linii Metra, Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, spektakle teatralne.

 

07 listopada - XVII Gala Budownictwa. Kolegę Mariana Ostapczyka wyróżniono tytułem honorowym oraz medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”, a kolegów Janusza Krasnowskiego i Kazimierza Koniecznego - tytułem honorowym „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.

 

12 grudnia - Jubileuszowe spotkanie wigilijne członków Oddziału.

 

 

 

Rok 2015

 

26 lutego - Wycieczka techniczna na budowę Stadionu Miejskiego w Tychach, zorganizowana przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

04 marca - Wycieczka techniczna na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w Gliwicach, zorganizowana przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

 

12 marca - Zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału za 2014 rok.

 

25÷28 marca - Katowicki Oddział PZITB współorganizatorem Jubileuszowych XXX WPPK-2015 w Szczyrku. Głównym organizatorem był Oddział PZITB w Bielsku-Białej. W Warsztatach uczestniczyło 497 osób z całego kraju

 

10÷11 czerwca - Byliśmy współorganizatorem, wspólnie z Izbą Budownictwa oraz ŚlOIIB, „VII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

 

maj 2015 - Wydanie Kroniki 80-lecia Oddziału Katowickiego PZITB

 

24 czerwca - Uroczystość 80-lecia Oddziału Katowickiego PZITB - spotkanie w Katowicach-Giszowcu.

 

25÷27 września - Wycieczka techniczna zorganizowana przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale do Warszawy; w programie zwiedzanie drugiej nitki Metra, budynku Rady Ministrów, muzeum w Zamku na wodzie w Łazienkach, spektakle teatralne.

 

20 listopada - XVIII Gala Budownictwa w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Na Gali uhonorowano Katowicki Oddział PZITB Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa.

 

grudzień 2015 i styczeń 2016 - zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach

 

 

 

Rok 2016

 

24-27 lutego - Katowicki Oddział PZITB głównym organizatorem XXIX Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku. W Warsztatach uczestniczyło 506 osób z całego kraju.

 

30 marca - XXXIII Walne Zgromadzenie Katowickiego Oddziału PZITB.

Zapisz się do Newslettera

Powiadomienia, informacje

Kontakt

 

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11
 
Tel. 322 538 638, 500 764 577, 690 499 496
 
e-mail:  biuro@pzitb.katowice.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice
NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

NIP: 634 013 55 87